EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Globalne możliwości dla twoich oszczędności

Andrzej Miszczuk, zarządzający Caspar Globalny

Z globalizacją spotykamy się na co dzień. Współpracujemy z osobami z rożnych krajów, korzystamy z usług firm z całego świata, a napięcia polityczne czy niespodziewane wydarzenia gospodarcze w mgnieniu oka przenoszą się na notowania walut lub instrumentów finansowych. Żyjemy w globalnej wiosce. Więc może czas na globalne oszczędności?

Globalizacja nie pozostaje bez wpływu na nasze inwestycje i możliwości w zakresie bycia obecnym na wielu odległych rynkach akcji, obligacji czy surowców. W zależności od tego, co leży w zakresie naszego zainteresowania, możemy bez problemu w ciągu kilku minut ulokować nasze środki na giełdach całego świata, kupując pojedyncze instrumenty czy np. ETFy (exchange traded funds) odwzorowujące zachowania całego rynku lub jego segmentów. Globalne inwestowanie daje nam też dywersyfikację, jeden z najistotniejszych parametrów inwestowania, oraz możliwość – dzięki szerokiemu spektrum dostępnych rynków i instrumentów opartych o dług – ochrony kapitału. To plusy. Ale są i minusy. Obejmują one przede wszystkim koszty transakcyjne, ale także konieczność śledzenia i analizowania ogromnej ilości danych.

Globalny wzrost i możliwości inwestycyjne

Świat przeżywa kolejną fazę rewolucji technologicznej opartej na informatyce, telekomunikacji i digitalizacji. Otrzymujemy nowe produkty, racjonalizowane są procesy produkcyjne i dystrybucyjne, zmieniają się i rozwijają usługi. W obliczu przemian technologicznych, spółki na całym świecie biorą aktywny udział w rozwoju gospodarczym, a rosnąca wydajność powoduje spadek cen. W efekcie w ujęciu globalnym otrzymujemy fazę wzrostu gospodarczego bez wyraźnie rosnącej inflacji, gdzie najszybciej rozwijają się kraje wschodzące, a nad rozwiniętymi ciąży ogromny dług.

Aby nim łatwiej zarządzać, rządy krajów nadmiernie zadłużonych oczekują inflacji. Bo inflacja przewyższająca oprocentowanie długu, będzie go po prostu zjadać. Ostatnie lata charakteryzują się bardzo dużymi napływami aktywów na rynek obligacji, na którym rentowności instrumentów z głównych krajów spadły do zera, a często nawet poniżej zera, co na dłuższą metę nie jest na rękę żadnemu inwestorowi. W środowisku ujemnych realnych stóp procentowych, czyli sytuacji, w której podstawowa stopa procentowa – którą odnieść można do oprocentowania depozytu czy obligacji skarbowej – jest niższa niż inflacja, można spodziewać się przenoszenia aktywów na inne rynki, na których uzyskana stopa zwrotu przewyższy inflację. To jest jeden z czynników, który może podtrzymać wzrosty na rynkach akcji oraz przełożyć się na dofinansowanie trwającej rewolucji cyfrowej.

Fundusz inwestycyjny a globalne inwestowanie i globalne oszczędności

Połączenie możliwości inwestycyjnych przytoczonych powyżej oraz cech funduszu inwestycyjnego to rozwiązanie, które warto włączyć do swojego portfela, bo możemy inwestować dowolne kwoty, za które często sami nie bylibyśmy w stanie uzyskać takiej dywersyfikacji czy struktury portfela. Fundusz, który inwestuje m.in. w inne fundusze nazywany jest FoF (ang. fund of funds), którego konstrukcję oraz cechy opisywałem tutaj: fundusz funduszy. Przykładem takiej konstrukcji jest Caspar Globalny.

– Polityka inwestycyjna subfunduszu Capar Globalny umożliwia szeroki zasięg geograficzny inwestycji, od rynków rozwiniętych, poprzez rozwijające się, aż po tzw. frontier markets. Z drugiej strony wybór inwestycji może dokonywać się sektorowo i branżowo, aby uchwycić trendy wzrostowe w wybranych branżach przemysłowych i usługowych – tłumaczy Andrzej Miszczuk, zarządzający Caspar Globalny. – Jednym słowem, możliwa jest szeroka dywersyfikacja, można wybierać w bardzo bogatej palecie produktów i aktywów finansowych.

Przedstawmy to jeszcze prościej – jeżeli ulokujemy 1000 zł, które stanowi minimalna pierwszą wpłatę do tego funduszu, to możemy się spodziewać, że nasze globalne oszczędności, zgodnie z kartą funduszu z końca kwietnia br., będą dla nas pracować w ujęciu geograficznym na następujących rynkach:

Alokacja geograficzna

Alokacja geograficzna


Przeczytaj także:


Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 5
5

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik

*Niniejszym informujemy, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Źródłem danych są własne obliczenia Caspar TFI. Fundusze inwestycyjne oferowane przez Caspar TFI nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze inwestycyjne, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Przed nabyciem jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz dokumentem kluczowych informacji dla inwestorów odpowiedniego funduszu inwestycyjnego Caspar TFI. Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej www.caspar.com.pl, w siedzibie Caspar TFI lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest na ww. internetowej. Na stronie internetowej www.caspar.com.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszy.