EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Rodo

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) niniejszym pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych przez F-Trust Spółka Akcyjna.

Administrator danych osobowych

   1. Administratorem danych osobowych osób, które zainteresowane są zawarciem umowy zintegrowanej (dalej jako: „Klienci”) jest F-Trust Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań (dalej jako: „F-Trust”).
   2. Bez uszczerbku dla zapisu z pkt 1 powyżej, administratorem danych osobowych Klientów związanych z ich uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym jest ten fundusz bądź spółka nim zarządzająca. Przeto Klient, który nabędzie jednostki uczestnictwa w funduszu za pośrednictwem F-Trust, wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych przez F-Trust do tego funduszu bądź spółki nim zarządzającej w celu realizacji transakcji bądź dyspozycji.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

   3. F-Trust przetwarza Dane osobowe w celu:
    a) świadczenia usług w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa,
    b) w przypadku wyrażenia odrębnej zgody także:
     i. w celu oferowania Klientom produktów i usług własnych F-Trust.
     ii. w celach marketingowych.
   4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów w celu świadczenia usług dystrybucyjnych jest niezbędność przetwarzania danych do świadczenia przedmiotowych usług. W przypadku przetwarzania danych w innych celach, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda dobrowolnie udzielona przez Klienta.

Przekazywanie danych

  5. Dane Klientów F-Trust ma prawo udostępnić następującym kategoriom podmiotów:
   a) podmiotom świadczącym obsługę księgową,
   b) podmiotom świadczącym obsługę prawną,
   c) współpracownikom z Działu Sprzedaży F-Trust, którzy wykonują swoje usługi w modelu własnej działalności gospodarczej,
   d) podmiotom świadczących usługi w zakresie IT,
   e) biegłym rewidentom.
  6. W przypadku korzystania przez Klienta z Platformy Funduszy, F-Trust może udostępnić dane Klienta podmiotowi realizującemu przelew weryfikacyjny, na co Klient wyraża zgodę wykonując przelew weryfikacyjny.
  7. F-Trust może przekazać dane osobowe Klientów podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie powszechnie wiążących przepisów prawa.
  8. F-Trust nie będzie przekazywać danych osobowych Klientów do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czas przechowywania danych osobowych

  9. F-Trust planuje przechowywać dane osobowe na czas potrzebny do wykonywania czynności koniecznych dla świadczenia Klientom usług finansowych. Ponadto, w przypadku gdy Klient wyrazi na to zgodę, F-Trust może przechowywać jego dane w trakcie oferowania produktów i usług własnych F-Trust.

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

   10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu określone uprawnienia:
    a) prawo do informacji, jakie dane osobowe są przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu);
    b) prawo do sprostowania danych osobowych, w przypadku gdy staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne);
    c) prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadkach gdy dane te przestaną być F-Trust potrzebne do realizacji określonych powyżej celów ich przetwarzania, a także w przypadku skutecznego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile F-Trust nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); a także jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych osobowych wynika z ciążącego na F-Trust obowiązku prawnego;
    d) prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych;
    e) prawo ograniczenia przetwarzania, czyli do żądania niedokonywania na danych osobowych żadnych operacji, a jedynie ich przechowywania, przez określony, niezbędny czas w razie stwierdzenia, iż F-Trust nie potrzebuje już określonych danych osobowych, przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem albo w sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
    f) prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych, których F-Trust może dokonywać na podstawie tzw. „prawnie opisanego uzasadnionego interesu administratora”. W konsekwencji wyrażania takiego sprzeciwu F-Trust zaprzestanie przetwarzać danych osobowych Klienta, który wniósł sprzeciw;
    g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach informowania o produktach i usługach własnych F-Trust. Prawo to może zostać zrealizowane przez przesłanie wiadomości mailowej w dowolnym czasie. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody, F-Trust nie będzie już przetwarzać Danych osobowych w celach, dla których zgoda była wyrażona.
  11. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Profilowanie

  12. F-Trust, jeżeli będzie to możliwe, będzie mieć możliwość podejmowania w stosunku do Klientów zautomatyzowanych decyzji, w tym do ich profilowania. W wyniku profilowania mogą Państwo nie mieć dostępu do niektórych treści, które zdaniem F-Trust mogą być dla Państwa nieodpowiednie.

Dobrowolność podawania danych osobowych

  13. Podawanie przez Klientów danych osobowych związanych z realizacją transakcji bądź świadczeniem usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług przez F-Trust.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  14. F-Trust powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który odpowiada za przestrzeganie przepisów o danych osobowych w F-Trust.
  15. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w F-Trust jest Agata Mawer-Ratajczak.
   16. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się:
    a) pod adresem e-mail: rodo@f-trust.pl,
    b) pod numerem telefonu +48 61 855 44 11,
    c) bądź pocztą wysłaną na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych F-Trust S.A., ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań.