EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Inflacja napędza hossę – Piotr Święcik, Opera TFI

Ostatni kwartał upłynął pod znakiem dostosowywania portfeli inwestorów do nowej sytuacji geopolitycznej. Kluczowym impulsem do zmian okazała się październikowa niespodzianka wyborcza w Stanach Zjednoczonych, której długofalowe skutki będziemy z pewnością dogłębnie analizować jeszcze przez wiele miesięcy. Póki co, zapowiedź luźnej polityki fiskalnej, połączona z oczekiwaniami zacieśnienia polityki monetarnej wywołała gwałtowne umocnienie dolara. Dobrze radził sobie również amerykański rynek akcyjny, korzystający z perspektywy większych wydatków budżetowych oraz deregulacji sektora finansowego. Jedną z najsłabszych klas aktywów były natomiast obligacje skarbowe. W miarę przechodzenia do kolejnej fazy cyklu koniunkturalnego, inwestorzy zaczynają dyskontować nadchodzące podwyżki stóp procentowych i wygaszanie polityki “quantitative easing”. Presja ta została początkowo odzwierciedlona w cenach obligacji krajów rozwiniętych, jednak szybko rozlała się również na dług gospodarek wschodzących.

Na tle światowych rynków bardzo dobre wyniki notowały polskie akcje. Szeroki indeks WIG zyskał w ostatnich trzech miesiącach 21%, napędzany przede wszystkim przez komponenty indeksu WIG20 (+24% q/q). Krajowe akcje wspiera obserwowana na całym świecie rotacja sektorowa. Oczekiwany powrót inflacji oraz odejście od niekonwencjonalnej polityki monetarnej sprzyja wycenom banków, spółek finansowych i surowcowych. Ponadto, polskie blue chipy uległy w latach 2015-2016 silnej przecenie, co podniosło ich atrakcyjność w stosunku do zagranicznych alternatyw. Do największych beneficjentów obserwowanego trendu należał KGHM (+55%), a wysokie, dwucyfrowe zwyżki zanotowały również giełdowe banki oraz PZU.

Ostatnie trzy miesiące były również udane dla spółek o średniej kapitalizacji, o czym świadczy wzrost indeksu mWIG40 o ponad 20%. Znalezienie atrakcyjnie wycenionego emitenta z tego segmentu rynku staje się obecnie jednak wyjątkowo trudne. Ceny akcji spółek o bardzo dobrych fundamentach (np. Benefit, CDProjekt, Amrest, Intercars, Kruk) już teraz zakładają skokową poprawę wyników w kolejnych okresach. Jakiekolwiek zakłócenia w realizacji tych ambitnych oczekiwań rynku mogą stanowić pretekst do głębokiej przeceny. Stosunek zysku do potencjalnego ryzyka przemawia za szukaniem okazji w innych segmentach warszawskiej giełdy.

Naszą uwagę przykuwa m.in. ożywienie w przetargach infrastrukturalnych finansowanych z nowej perspektywy unijnej. Firmy prowadzące działalność z zakresu budownictwa drogowego oraz infrastrukturalnego mogą liczyć na istotne powiększenie portfeli zamówień. Zyski z realizowanych kontraktów publicznych powinny istotnie wzmocnić wyniki spółek w roku 2018, oraz częściowo w ostatnich miesiącach 2017. Konsensus rynkowy zakłada również rozpoczęcie podwyżek stóp procentowych przez RPP w perspektywie 12 miesięcy. Realizacja owych prognoz stanowiłaby pozytywny scenariusz dla sektora finansowego oraz, pośrednio, indeksu WIG20.

Na rynku przeważa również negatywny sentyment do papierów dłużnych. Grudniowe dane o inflacji wskazują na przyspieszające tempo wzrostu cen w Polsce. Zakładamy nasilanie się tego trendu w kolejnych miesiącach. Równocześnie obserwujemy zmianę struktury popytu na krajowe obligacje: zagraniczni inwestorzy są stopniowo zastępowani przez krajowych. Znajduje to swoje odbicie w kształcie krzywej dochodowości. Papiery o krótkiej zapadalności są nadal pożądane przez fundusze gotówkowe i banki ze względów płynnościowych oraz podatkowych. Jednocześnie obserwujemy nasilenie presji na ceny długu o dłuższych terminach zapadalności. Coraz bardziej stroma krzywa dochodowości może stanowić dodatkowe wyzwanie dla funduszy obligacyjnych.

Funduszem o strategii najbardziej adekwatnej do powyższych trendów jest obecnie Novo Akcji. Na przestrzeni ostatniego kwartału jego wycena wzrosła o niemal 30%, co plasuje go w absolutnej czołówce tego typu produktów na polskim rynku. Zarządzający konstruują portfel funduszu zarówno w oparciu o aktywa krajowe jak i zagraniczne, łącząc selekcję geograficzną z selekcją na poziomie pojedyńczych przedsiębiorstw.

Novo Akcji – stopy zwrotu:

YTD 6 miesięcy 12 miesięcy
17,70% 21,13% 33,56%

źródło: Opera TFI, stan na dzień 14.02.2017

Rozwiązaniem rekomendowanym dla inwestora o nieco mniejszym apetycie na ryzyko jest Novo Aktywnej Alokacji. Strategia tego funduszu zakłada generowanie dodatnich stóp zwrotu nie tylko w okresach hossy ale i również podczas dekoniunktury. Jest to możliwe dzięki intensywnemu wykorzystaniu strategii inwestycyjnych opartych o instrumenty pochodne, co umożliwia zabezpieczenie przed spadkami i dynamiczne zarządzanie alokacją. Fundusz jest zdecydowanym liderem w swojej kategorii – wg. zestawienia Analiz Online zajmuje pierwszą pozycję w grupie porównawczej w okresie od początku 2017 roku, jak również w horyzoncie 3 i 12 miesięcy. Co więcej, wypracowany na przestrzeni ostatniego roku wynik funduszu jest dwukrotnie lepszy od średniej w grupie funduszy aktywnej alokacji.

Novo Aktywnej Alokacji – stopy zwrotu:

YTD 6 miesięcy 12 miesięcy
12,21% 11,80% 30,39%

źródło: Opera TFI, stan na dzień 14.02.2017

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Opera TFI.

FUNDUSZE OPERA TFI W OFERCIE F-TRUST:

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Nota prawna: Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi w żadnym wypadku rekomendacji czy doradztwa inwestycyjnego. Jednocześnie wszelkie informacje dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej co do najbliższej przyszłości, stanowią odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań zarządzającego na moment sporządzenia niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą one ulec wielokrotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach fi nansowych. W skrajnym przypadku może to oznaczać, że oczekiwania te mogą ulec zmianie, także zanim niniejszy dokument dotrze do jego adresata. Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie gwarantuje realizacji swojego celu inwestycyjnego ani osiągnięcia zysku przez Uczestnika. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością częściowej lub całkowitej utraty wpłaconych środków. Przed dokonaniem inwestycji Uczestnik powinien zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz Tabelą Opłat Novo Funduszu Inwestycyjnego, które dostępne są na stronie internetowej www. novofundusze. pl oraz u Dystrybutorów.