X

JAK MOŻESZ NABYĆ FUNDUSZ?

CHCESZ SIĘ SPOTKAĆ Z NASZYM FACHOWCEM?

Wypełnij wniosek, oddzwonimy bardzo szybko:

Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERNECJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Klienci F-Trust zainwestowali już
ponad 400 mln zł WIĘCEJ >>>

Nasze usługi są dla Ciebie zawsze
bezpłatne WIĘCEJ >>>

Caspar Globalny

KUP

Wartość jednostki:
113.6 PLN
data wyceny: 2018-05-24

Stopa zwrotu:

1 tydz

: -0.07%

Caspar Globalny

OPIS FUNDUSZU

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona wartości aktywów Subfunduszu oraz jej średnio i długoterminowy wzrost, porównywalny do wzrostu indeksu referencyjnego, w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Subfundusz głównie inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF), które łącznie stanowią co najmniej 50% aktywów Subfunduszu. W celu ograniczenia ryzyka Subfundusz może inwestować również w instrumenty dłużne (w tym w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego Polski lub państwa członkowskiego, państwo należące do OECD, międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub państwo członkowskie) oraz instrumenty pochodne. Na żądanie uczestnika Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny, czyli w każdym dniu, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Subfundusz jest subfunduszem globalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym. Indeksem referencyjnym jest portfel składający się z: 70% MSCI ACWI + 30% WIBOR 12-sto miesięczny. Indeks referencyjny wskazuje się wyłącznie do celów informacyjnych i zarządzający Subfunduszem nie planuje go odwzorowywać. Portfel inwestycyjny Subfunduszu może różnić się od tego indeksu referencyjnego. Zyski z inwestycji Subfunduszu, takie jak dywidendy i odsetki, są ponownie inwestowane. Kryterium doboru lokat stanowi głównie analiza fundamentalna oraz analiza makroekonomiczna. Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środku w ciągu 3 lat.

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 2015-12-14

Klasa aktywów: Akcyjne

Ryzyko: 4

Sektor: Uniwersalny

Podział geo: Globalny

Minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN

Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN

Zobacz kartę informacyjną funduszu Caspar Globalny

KUP

Zobacz także:

Zapisz się do newslettera F-Trust aby otrzymywać aktualne raporty I analizy Inwestuj online z pomocą Platformy Funuduszy F-Trust Raport miesięczny F-Trust to drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca Newsletter F-Trust