X

JAK MOŻESZ NABYĆ FUNDUSZ?

CHCESZ SIĘ SPOTKAĆ Z NASZYM FACHOWCEM?

Wypełnij wniosek, oddzwonimy bardzo szybko:

Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 650 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ipopema Emerytura Plus B

KUP

Wartość jednostki:
142.92 PLN
data wyceny: 2020-07-29

Stopa zwrotu:

1 tydz

: +0.07%

Ipopema Emerytura Plus B

OPIS FUNDUSZU

Głównym składnikiem lokat Subfunduszu są Instrumenty dłużne, w tym w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Dobór lokat dla tej części aktywów ma na celu osiągnięcie możliwie wysokiejstopy zwrotu w średnim i długim horyzoncie czasowym, przy minimalizacji ryzyka niewypłacalności emitenta. Do 25% wartości aktywów Subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty RynkuPieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.Od 20% do 40% wartości Aktywów Subfunduszu będzie lokowane Instrumenty udziałowe, w tym w szczególności akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce.Do 34% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych.Subfundusz utrzymuje także, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia swoich bieżących zobowiązań, część aktywów na rachunkachbankowych. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitałuSubfunduszu.

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 2015-03-02

Klasa aktywów: Mieszane

Ryzyko: 4

Sektor: Uniwersalny

Podział geo: Polska

Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN

Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN

Karta informacyjna funduszu Kluczowe informacje dla inwestorów Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego

KUP

Zobacz także:

Zapisz się do newslettera F-Trust aby otrzymywać aktualne raporty I analizy Inwestuj online z pomocą Platformy Funuduszy F-Trust Raport miesięczny F-Trust to drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca Newsletter F-Trust