X

JAK MOŻESZ NABYĆ FUNDUSZ?

CHCESZ SIĘ SPOTKAĆ Z NASZYM FACHOWCEM?

Wypełnij wniosek, oddzwonimy bardzo szybko:

Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

Esaliens Gold

KUP

Wartość jednostki:
70.76 PLN
data wyceny: 2021-09-17

Stopa zwrotu:

1 tydz

: -1.15%

Esaliens Gold

OPIS FUNDUSZU

Subfundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin Gold and Precious Metals wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Investment Funds. Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w depozyty. Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych, inne tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, inne niż tytuły uczestnictwa subfunduszu. Modelowo Subfundusz będzie posiadał całość portfela w określonych powyżej tytułach uczestnictwa. Celem Subfunduszu bazowego jest wzrost wartości kapitału i bieżący dochód poprzez inwestowanie aktywów głównie w kapitałowe papiery wartościowe, jak i kwity depozytowe (i) spółek, które prowadzą znaczną część swojej działalności gospodarczej w sektorze surowców naturalnych oraz (ii) spółek, które posiadają znaczną część swoich udziałów w spółkach, o których mowa w (i), w tym w małych lub średnich spółkach. Określony w zdaniu poprzednim sektor surowców naturalnych obejmuje spółki, które posiadają, produkują, rafinują, przetwarzają, transportują oraz wprowadzają do obrotu surowce naturalne oraz spółki, które świadczą usługi z tym związane. Dodatkowo ten subfundusz może angażować się też w różnego rodzaju kapitałowe i dłużne papiery wartościowe emitentów amerykańskich bądź nieamerykańskich (w tym z rynków wschodzących) z tym zastrzeżeniem, że w portfelu powinny przeważać. Amerykańskie papiery wartościowe.

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 2016-09-19

Klasa aktywów: Akcyjne

Ryzyko: 7

Sektor: Surowce i materiały

Podział geo: Globalny

Minimalna pierwsza wpłata: 100 PLN

Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN

Karta informacyjna funduszu Kluczowe informacje dla inwestorów Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego

KUP

Zobacz także:

Zapisz się do newslettera F-Trust aby otrzymywać aktualne raporty I analizy Inwestuj online z pomocą Platformy Funuduszy F-Trust Raport miesięczny F-Trust to drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca Newsletter F-Trust