X

JAK MOŻESZ NABYĆ FUNDUSZ?

CHCESZ SIĘ SPOTKAĆ Z NASZYM FACHOWCEM?

Wypełnij wniosek, oddzwonimy bardzo szybko:

Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ipopema Globalnych Megatrendów B

KUP

Wartość jednostki:
198.33 PLN
data wyceny: 2021-09-16

Stopa zwrotu:

1 tydz

: -0.2%

Ipopema Globalnych Megatrendów B

OPIS FUNDUSZU

Subfundusz lokuje swoje środki głównie w instrumenty udziałowe, w szczególności akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe, emitowane przez spółki, które prowadzą działalność w wybranych sektorach gospodarki. Łączna ekspozycja na instrumenty udziałowe, w tym w szczególności akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe jak również jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje i inne instrumenty udziałowe - w tym poprzez zawieranie umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, których bazę stanowią ww. instrumenty udziałowe lub indeksy (z uwzględnieniem mnożnika) stanowić może od 66 % do 100 % wartości Aktywów Subfunduszu. Instrumenty udziałowe emitentów mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanowić mogą do 35% wartości Aktywów Subfunduszu a Instrumenty Rynku Pieniężnego, listy zastawne oraz dłużne papiery wartościowe od 0 % do 34 % wartości Aktywów Subfunduszu. Subfundusz utrzymuje także, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia swoich bieżących zobowiązań, część aktywów na rachunkach bankowych. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu. Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym oraz wskazaniami wynikającymi z analizy fundamentalnej i technicznej - na poziomie emitenta i rynku a także sytuacją makroekonomiczną w kraju i na świecie.Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów będzie inwestował przede wszystkim w akcje spółek, których wzrost wartości jest w ocenie zarządzającego Subfunduszem najbardziej prawdopodobny biorąc pod uwagę kryteria analizy fundamentalnej lub technicznej. Subfundusz może także zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz nabywać inne aktywa szczegółowo wskazane w prospekcie informacyjnym IPOPEMA SFIO.

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 2015-10-01

Klasa aktywów: Akcyjne

Ryzyko: 6

Sektor: Uniwersalny

Podział geo: Globalny

Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN

Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN

Karta informacyjna funduszu Kluczowe informacje dla inwestorów Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego

KUP

Zobacz także:

Zapisz się do newslettera F-Trust aby otrzymywać aktualne raporty I analizy Inwestuj online z pomocą Platformy Funuduszy F-Trust Raport miesięczny F-Trust to drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca Newsletter F-Trust