EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERNECJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Klienci F-Trust zainwestowali już
ponad 400 mln zł WIĘCEJ >>>

Nasze usługi są dla Ciebie zawsze
bezpłatne WIĘCEJ >>>

A A A

Polityka Prywatności i wykorzystywania Plików cookies aplikacji Platforma Funduszy w F-Trust S.A.

§ 1[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotycząca Aplikacji, dostępnej pod adresem domeny strony internetowej f-trust.pl określa cele, zakres oraz sposób zbierania i zabezpieczania Danych osobowych Użytkowników korzystających z Aplikacji oraz jej Funkcjonalności oraz zawiera Politykę cookies.
 2. Spółka jest administratorem Danych osobowych („Administrator”) Użytkowników w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji oraz jej Funkcjonalności.
 3. Bez uszczerbku dla zapisu z ust. 2 powyżej, administratorem Danych osobowych Użytkownika związanych z jego uczestnictwem w Funduszu jest ten Fundusz bądź spółka nim zarządzająca. Przeto Użytkownik, który nabędzie Jednostki uczestnictwa w Funduszu za pomocą Aplikacji, wyraża zgodę na przekazanie jego Danych osobowych przez Spółkę do tego Funduszu bądź spółki nim zarządzającej w celu realizacji Transakcji bądź Dyspozycji.
 4. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w zakresie wynikającym z Umowy, a także zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie Danych osobowych Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do poprawnego oraz kompletnego korzystania z Aplikacji oraz jej Funkcjonalności.
 6. Podanie innych Danych osobowych (tj. Danych osobowych, które nie są niezbędne do korzystania z Aplikacji oraz jej Funkcjonalności) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania Użytkownika, którego Dane osobowe dotyczą. Podanie Danych osobowych, o których mowa w zdaniu powyżej jest równoznaczne z udzieleniem zgody Spółce na przetwarzania Danych osobowych.
 7. Wyrażeniom pisanym z wielkiej litery należy przypisywać znaczenie nadane w Regulaminie korzystania z Aplikacji (dalej jako „Regulamin”), chyba że kontekst wyraźnie wskazuje inaczej.

§ 2 [Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych]

 1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji oraz jej Funkcjonalności. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
 2. realizacja obowiązków i praw Użytkowników wynikających z Umowy oraz powszechnie wiążących przepisów prawa;
 3. realizacja obowiązków i praw Spółki wynikających z Umowy lub powszechnie wiążących przepisów prawa;
 4. świadczenia usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego, pod warunkiem posiadania przez Użytkownika statusu Użytkownika z NDI.
 5. dostosowania zawartości Aplikacji oraz jej Funkcjonalności do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z Aplikacji oraz jej Funkcjonalności.
 6. Administrator Danych osobowych Użytkowników jest upoważniony do przetwarzania następujących Danych osobowych:
 7. Dane osobowe, przekazane Administratorowi bezpośrednio przez Użytkownika:
  • imię, drugie imię i nazwisko;
  • data urodzenia;
  • płeć;
  • numer PESEL;
  • numer identyfikacji podatkowej;
  • numer i serię dowodu osobistego;
  • data wydania dokumentu;
  • data ważności dokumentu;
  • status dewizowy;
  • status PEP, w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. 1f Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276, ze zm.);
  • status Podatnika USA;
  • numer i seria paszportu;
  • obywatelstwo;
  • adres zamieszkania, w tym nr mieszkania, nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj;
  • Adres poczty elektronicznej;
  • numer telefonu komórkowego;
  • numery rachunków bankowych;
  • Hasło;
  • Login;
  • źródła pochodzenia środków przeznaczonych na inwestycję, sektorze prowadzonej działalności gospodarczej, celu inwestycji oraz o charakterze stosunków gospodarczych Użytkownika.
  • Administrator nie udostępnia Danych osobowych Użytkowników osobom trzecim z wyłączeniem przypadków prawnie usprawiedliwionych, w szczególności na żądanie lub w ramach współpracy z organami ścigania i innymi podmiotami uprawnionymi na mocy powszechnie wiążących, imperatywnych przepisów prawa.

§ 3 [Prawo kontroli, dostępu do danych oraz trybu ich poprawiania]

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli dostępu oraz poprawiania Danych osobowych.
 2. Użytkownik jest obowiązany poinformować Administratora o potrzebie uzupełnienia, uaktualnienia, czasowego lub stałego wstrzymania zbierania lub usunięcia Danych osobowych w przypadku braku ich kompletności lub aktualności a także uzasadnionego bezprawnego ich wykorzystywania.
 3. Poinformowanie, o którym mowa w ust. 2 powyżej wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważnoś
 4. Spółka zobowiązuje się do zmiany lub usunięcie Danych osobowych Użytkowników zgodnie z ich żądaniem, z wyłączeniem zakresu, w jakim Spółka jest zobowiązana do przechowywania i archiwizowania Danych osobowych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4 [Środki bezpieczeństwa]

Spółka stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne dostarczające ochronę przetwarzanych Danych osobowych stosownie do przewidywanych zagrożeń oraz kategorii przechowywanych Danych osobowych Użytkowników, niezbędne do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności Danych osobowych Użytkowników.

§ 5 [Polityka cookies]

 1. Administrator informuje, iż może zbierać w sposób automatyczny dane inkorporowane w Plikach cookies.
 2. Poprzez Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) rozumie się dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 3. Celem przechowywania oraz uzyskiwania przez Administratora dostępu do informacji zawartych w Plikach cookies jest zapewnienie prawidłowego działania Aplikacji oraz jej Funkcjonalności, pozyskiwanie danych statystycznych oraz analiza zachowań Użytkowników w ramach usługi Google Analytics.
 4. Jeżeli Użytkownik po zapoznaniu się z postanowieniami Polityki cookies, nie zmieni ustawień dotyczących Plików cookies, uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę, w rozumieniu art. 173 ust. 1 pkt 2) Ustawy, na dokonywane przez Spółkę czynności w zakresie przechowywania i uzyskiwania dostępu do przedmiotowych informacji.
 5. Użytkownik ma świadomość i rozumie, iż brak zgody, o której mowa powyżej może uniemożliwić prawidłowe działanie Aplikacji bądź niektórych z jej Funkcjonalności.
 6. Przechowywanie informacji oraz uzyskanie do nich dostępu nie będzie powodować zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika, jak też w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

§ 6 [Postanowienia końcowe]

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności i wykorzystywania Plików cookies wchodzą w życie na zasadach przewidzianych odpowiednio w Umowie lub w Regulaminie.