EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERNECJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Więcej

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

WięcejUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

A A A

Polityka Prywatności i wykorzystywania Plików cookies aplikacji Platforma Funduszy w F-Trust S.A.

§ 1[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotycząca Aplikacji, dostępnej pod adresem domeny strony internetowej f-trust.pl określa cele, zakres oraz sposób zbierania i zabezpieczania Danych osobowych Użytkowników korzystających z Aplikacji oraz jej Funkcjonalności oraz zawiera Politykę cookies.
 2. Spółka jest administratorem Danych osobowych („Administrator”) Użytkowników w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji oraz jej Funkcjonalności.
 3. Bez uszczerbku dla zapisu z ust. 2 powyżej, administratorem Danych osobowych Użytkownika związanych z jego uczestnictwem w Funduszu jest ten Fundusz bądź spółka nim zarządzająca. Przeto Użytkownik, który nabędzie Jednostki uczestnictwa w Funduszu za pomocą Aplikacji, wyraża zgodę na przekazanie jego Danych osobowych przez Spółkę do tego Funduszu bądź spółki nim zarządzającej w celu realizacji Transakcji bądź Dyspozycji.
 4. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w zakresie wynikającym z Umowy, a także zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie Danych osobowych Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do poprawnego oraz kompletnego korzystania z Aplikacji oraz jej Funkcjonalności.
 6. Podanie innych Danych osobowych (tj. Danych osobowych, które nie są niezbędne do korzystania z Aplikacji oraz jej Funkcjonalności) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania Użytkownika, którego Dane osobowe dotyczą. Podanie Danych osobowych, o których mowa w zdaniu powyżej jest równoznaczne z udzieleniem zgody Spółce na przetwarzania Danych osobowych.
 7. Wyrażeniom pisanym z wielkiej litery należy przypisywać znaczenie nadane w Regulaminie korzystania z Aplikacji (dalej jako „Regulamin”), chyba że kontekst wyraźnie wskazuje inaczej.

§ 2 [Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych]

 1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji oraz jej Funkcjonalności. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
 2. realizacja obowiązków i praw Użytkowników wynikających z Umowy oraz powszechnie wiążących przepisów prawa;
 3. realizacja obowiązków i praw Spółki wynikających z Umowy lub powszechnie wiążących przepisów prawa;
 4. świadczenia usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego, pod warunkiem posiadania przez Użytkownika statusu Użytkownika z NDI.
 5. dostosowania zawartości Aplikacji oraz jej Funkcjonalności do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z Aplikacji oraz jej Funkcjonalności.
 6. Administrator Danych osobowych Użytkowników jest upoważniony do przetwarzania następujących Danych osobowych:
 7. Dane osobowe, przekazane Administratorowi bezpośrednio przez Użytkownika:
  • imię, drugie imię i nazwisko;
  • data urodzenia;
  • płeć;
  • numer PESEL;
  • numer identyfikacji podatkowej;
  • numer i serię dowodu osobistego;
  • data wydania dokumentu;
  • data ważności dokumentu;
  • status dewizowy;
  • status PEP, w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. 1f Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276, ze zm.);
  • status Podatnika USA;
  • numer i seria paszportu;
  • obywatelstwo;
  • adres zamieszkania, w tym nr mieszkania, nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj;
  • Adres poczty elektronicznej;
  • numer telefonu komórkowego;
  • numery rachunków bankowych;
  • Hasło;
  • Login;
  • źródła pochodzenia środków przeznaczonych na inwestycję, sektorze prowadzonej działalności gospodarczej, celu inwestycji oraz o charakterze stosunków gospodarczych Użytkownika.
  • Administrator nie udostępnia Danych osobowych Użytkowników osobom trzecim z wyłączeniem przypadków prawnie usprawiedliwionych, w szczególności na żądanie lub w ramach współpracy z organami ścigania i innymi podmiotami uprawnionymi na mocy powszechnie wiążących, imperatywnych przepisów prawa.

§ 3 [Prawo kontroli, dostępu do danych oraz trybu ich poprawiania]

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli dostępu oraz poprawiania Danych osobowych.
 2. Użytkownik jest obowiązany poinformować Administratora o potrzebie uzupełnienia, uaktualnienia, czasowego lub stałego wstrzymania zbierania lub usunięcia Danych osobowych w przypadku braku ich kompletności lub aktualności a także uzasadnionego bezprawnego ich wykorzystywania.
 3. Poinformowanie, o którym mowa w ust. 2 powyżej wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważnoś
 4. Spółka zobowiązuje się do zmiany lub usunięcie Danych osobowych Użytkowników zgodnie z ich żądaniem, z wyłączeniem zakresu, w jakim Spółka jest zobowiązana do przechowywania i archiwizowania Danych osobowych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4 [Środki bezpieczeństwa]

Spółka stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne dostarczające ochronę przetwarzanych Danych osobowych stosownie do przewidywanych zagrożeń oraz kategorii przechowywanych Danych osobowych Użytkowników, niezbędne do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności Danych osobowych Użytkowników.

§ 5 [Polityka cookies]

 1. Administrator informuje, iż może zbierać w sposób automatyczny dane inkorporowane w Plikach cookies.
 2. Poprzez Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) rozumie się dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 3. Celem przechowywania oraz uzyskiwania przez Administratora dostępu do informacji zawartych w Plikach cookies jest zapewnienie prawidłowego działania Aplikacji oraz jej Funkcjonalności, pozyskiwanie danych statystycznych oraz analiza zachowań Użytkowników w ramach usługi Google Analytics.
 4. Jeżeli Użytkownik po zapoznaniu się z postanowieniami Polityki cookies, nie zmieni ustawień dotyczących Plików cookies, uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę, w rozumieniu art. 173 ust. 1 pkt 2) Ustawy, na dokonywane przez Spółkę czynności w zakresie przechowywania i uzyskiwania dostępu do przedmiotowych informacji.
 5. Użytkownik ma świadomość i rozumie, iż brak zgody, o której mowa powyżej może uniemożliwić prawidłowe działanie Aplikacji bądź niektórych z jej Funkcjonalności.
 6. Przechowywanie informacji oraz uzyskanie do nich dostępu nie będzie powodować zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika, jak też w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

§ 6 [Postanowienia końcowe]

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności i wykorzystywania Plików cookies wchodzą w życie na zasadach przewidzianych odpowiednio w Umowie lub w Regulaminie.

Simple Share Buttons