EKSPERT



BEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZE



USŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 750 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Inwestowanie nadwyżek finansowych – Norbert Talarczyk, Skarbiec TFI

Każde przedsiębiorstwo, stoi przed dylematem optymalnego zagospodarowywania gotówki. Tak naprawdę środki finansowe są przysłowiowym „być albo nie być” każdego przedsięwzięcia gospodarczego. Brak płynności okazał się już wielokrotnie gwoździem do trumny nawet w dużych firmach.

Trochę teorii na dobry początek.
Bieżące zarządzanie finansami to tzw. „krótkoterminowe finanse”. Składają się na nie trzy podstawowe powody do gromadzenia rezerw gotówkowych.

Powód transakcyjny – gotówka jest niezbędna do przeprowadzenia zaplanowanych transakcji gotówkowych.W praktyce nie zawsze udaje się zsynchronizować wartości wpływów i wydatków gotówkowych.

Powód ostrożnościowy – przedsiębiorstwo zabezpiecza się przed nieprzewidywalnymi potrzebami gotówkowymi,których koszt i czas nie są możliwe do określenia odpowiednio wcześnie przed ich wystąpieniem.

Powód inwestycyjny – środki pieniężne są utrzymywane w celu umożliwienia firmie inwestycji o stopie zwrotu przekraczającej przeciętną stopę zwrotu uzyskaną z depozytu bankowego.

Gotówka jest, ale co dalej?
Tak zdefiniowane rezerwy, czy inaczej nadwyżki finansowe, nie powinny być po zostawione na nieoprocentowanym rachunku bieżącym firmy, ponieważ siła nabywcza pieniądza w czasie maleje. Podstawowym instrumentem służącym zagospodarowaniu powstających każdego dnia nadwyżek finansowych są produkty typowo bankowe: oprocentowane rachunki, czy lokaty terminowe krótko i średnioterminowe.

Jedną z możliwych wad takiego rozwiązania jest konieczność nieustannego dopasowywania terminów zapadalności do zaplanowanych (lub i nie) płatności, a jeśli nie jest to możliwe, pozostaje korzystanie z najsłabiej oprocentowanych lokat typu overnight. Ponadto dla przedsiębiorstw o dużych zasobach gotówki nie bez znaczenia są limity koncentracji depozytu w jednej instytucji (depozyty instytucjonalne są wyłączone z gwarancji objętych Bankowym Funduszem Gwarancyjnym). Efektem czego może być konieczność korzystania z usług wielu banków, co w wielu przypadkach może być sporym wyzwaniem.

A może jednak warto spróbować robić to inaczej?
Jednym z ciekawszych narzędzi wspomagających zarządzanie pieniędzmi firmowymi są fundusze inwestycyjne, a właściwie fundusze pieniężne, nazywane też gotówkowymi. Ta specyficzna grupa rozwiązań cechuje się przede wszystkim tym, że inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, obligacje skarbowe, komunalne, obligacje korporacyjne…

Z reguły średni termin wykupu portfela funduszu nie przekracza jednego roku, a w portfelach nie znajdziemy akcji. Najstarsze tego typu rozwiązania funkcjonujące na rynku finansowym mogą się pochwalić ponad 20 letnią historią. Ich strategie okazały się odporne na wszystkie możliwe kryzysy finansowe w tym okresie.

Jak to wygląda w praktyce?
Tak naprawdę wszystko rozpoczyna się od wizyty przedstawiciela funduszu, który dopasuje proponowane rozwiązania do specyfiki prowadzonej działalności, przepływów finansowych, poziomu oczekiwanej stopy zwrotu i akceptowalnego ryzyka. Po zaakceptowaniu rozwiązań wystarczy otwarcie rejestrów i ewentualna aktywacja dostępów elektronicznych.

Od tego momentu można rozpocząć wspomaganie procesu zarządzania gotówką w firmie. W najprostszej wersji wykorzystywany jest tylko jeden fundusz, na przykład Skarbiec Kasa. Inwestowanie odbywa się poprzez przelew na rachunek funduszu, bez konieczności sporządzania dodatkowych dokumentów, a także bez konieczności deklarowania czasu lokowania środków. W przeciwieństwie do lokat terminowych, w każdej chwili można dopłacić kolejną kwotę. W przypadku, gdy środki są potrzebne na realizację zobowiązań wystarczy tylko złożyć zlecenie odkupienie jednostek – w przypadku zleceń składanych w Skarbcu Kasa do godz. 12, środki na rachunku przedsiębiorstw znajdą się następnego dnia, zapewniając obsługę zaplanowanych zobowiązań. Można wycofać z funduszu tylko niezbędną kwotę, a reszta środków pracuje dalej.

Podsumowując, fundusz łączy w sobie zalety lokaty overnight z lokatami średnio i długoterminowymi, zapewniając jednocześnie dochodowość znacznie przekraczającą poziom stawek depozytowych oferowanych dla klientów firmowych, które z reguły są znacznie niższe niż oferowane osobom fizycznym. Przedsiębiorstwa, które z a deklarują uzgodnione poziomy minimalnych „osadów” na swych rejestrach mogą liczyć na dodatkowy zwrot opłaty za zarządzanie pobieranej przez TFI, co daje dodatkowe kilkadziesiąt punktów bazowych dochodu w skali roku. Cały proces odbywa się jednocześnie bez pobierania opłat za prowadzenie rejestrów, wpłaty, wypłaty.

Jakimi więc cechami powinien charakteryzować się taki fundusz?
Przede wszystkim musi się cechować maksymalnie niską zmiennością wartości jednostki uczestnictwa, tak by do minimum ograniczyć ryzyko związane z momentem wypłaty środków z funduszu. Portfel funduszu powinien charakteryzować się wysokim poziomem płynności, by zabezpieczyć środki na wypłatę nawet największych kwot, bez konieczności pozbywania się aktywów o niskim poziomie płynności, co mogłoby wpłynąć na obniżenie poziomu wycen jednostek uczestnictwa. Nie bez znaczenia jest rygorystyczne zarządzanie ryzykiem kredytowym składników portfela funduszu, jak i poziomem koncentracji pojedynczego emitenta, powtarzalność wyniku inwestycyjnego oraz z kompetencje zespołu zarządzającego funduszem. Wszystkimi tymi cechami charakteryzuje się wspomniany już fundusz Skarbiec Kasa, przetestowany w skrajnych realiach rynkowych cechujących ostatnie dwie dekady.

Zamiast podsumowania
Fundusze inwestycyjne mogą i powinny być atrakcyjnym uzupełnieniem typowych rozwiązań bankowych umożliwiającym generowanie dodatkowych dochodów odsetkowych z posiadanego kapitału, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu płynności jak i bezpieczeństwa. Wszak przed nami ciągle jeszcze odsetkowe chude lata, co jest wynikiem mocnych deklaracji członków RPP w sprawie niepodwyższania stóp procentowych w najbliższym okresie.

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Skarbiec TFI.

FUNDUSZE SKARBIEC TFI W OFERCIE F-TRUST (DOSTĘPNE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY):

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Skarbiec Akcja A Akcyjne 6 Uniwersalny Polska -5.01%
2020-09-18
Szczegóły
Skarbiec Dłużny Uniwersalny A Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +0.2%
2020-09-18
Szczegóły
Skarbiec Dłużny Uniwersalny B Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +0.33%
2020-09-18
Szczegóły
Skarbiec Emerging Markets Opportunities Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +3.74%
2020-09-18
Szczegóły
Skarbiec Global High Yield Bond Dłużne 4 Obligacje wysokich rentowności Globalny +0.48%
2020-09-18
Szczegóły
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek Akcyjne 6 Uniwersalny Globalny -1.39%
2020-09-18
Szczegóły
Skarbiec III Filar A Mieszane 4 Uniwersalny Polska -1.82%
2020-09-18
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny A Dłużne 1 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.03%
2020-09-18
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny B Dłużne 1 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.06%
2020-09-18
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny Plus A Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.14%
2020-09-18
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny Plus B Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.24%
2020-09-18
Szczegóły
Skarbiec Małych i Średnich Spółek A Akcyjne 6 Małe i średnie spółki Polska -3.94%
2020-09-18
Szczegóły
Skarbiec Market Neutral Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Globalny -0.96%
2020-09-18
Szczegóły
Skarbiec Market Opportunities A Absolutnej stopy zwrotu 5 Uniwersalny Globalny +0.24%
2020-09-18
Szczegóły
Skarbiec Obligacja A Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +0.01%
2020-09-18
Szczegóły
Skarbiec Obligacja B Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +0.11%
2020-09-18
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu A Dłużne 3 Uniwersalny Polska +0.71%
2020-09-18
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu B Dłużne 3 Uniwersalny Polska +0.79%
2020-09-18
Szczegóły
Skarbiec Rynków Rozwiniętych A Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte -0.49%
2020-09-18
Szczegóły
Skarbiec Rynków Rozwiniętych A (USD) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte -2.34%
2020-09-18
Szczegóły
Skarbiec Rynków Surowcowych A Akcyjne 5 Surowce i materiały Globalny -1.05%
2020-09-18
Szczegóły
Skarbiec Spółek Wzrostowych A Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte -1%
2020-09-18
Szczegóły
Skarbiec Top Brands Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte -2.9%
2020-09-18
Szczegóły
Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO A Akcyjne 5 Uniwersalny Polska -4.07%
2020-09-18
Szczegóły
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO A Mieszane 4 Uniwersalny Polska -1.17%
2020-09-18
Szczegóły

Nota prawna Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Nie powinien też być rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Skarbiec TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Wymagane prawem informacje dotyczące subfunduszy, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i Kluczowych Informacjach dla Klientów, dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków.