EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Fundusze absolutnej stopy zwrotu cały czas atrakcyjne dla inwestorów – Jarosław Jamka Ipopema TFI

Obserwując zachowanie różnych klas aktywów w ostatnim czasie inwestorzy nie mogą narzekać zarówno jeżeli chodzi o stopy zwrotu, jak i niższą zmienność. Ostatnim zdarzeniem, które można by zaliczyć do kategorii większego ryzyka było referendum w sprawie opuszczenia UE przez Wielką Brytanię. 24 czerwca br., po znanym już wyniku referendum, w Polsce spadły zarówno obligacje jak i akcje. O ile w przypadku obligacji spadki trwały dosłownie jeden dzień, to akcje (indeks WIG) potrzebowały już około 1 miesiąca na odrobienie start. Akcje amerykańskie (indeks S&P500) powróciły do poziomów sprzed referendum już po około 2 tygodniach i na tym się nie skończyło – od paru tygodni co kilka dni biją nowe rekordy najwyższego w historii poziomu indeksu S&P500 (wykres W1).

Zaraz po Brexicie banki centralne zdecydowanie zapewniły rynki, że zrobią wszystko żeby ratować sytuację, co jednocześnie trafiło na podatny grunt dostępnej globalnie płynności i spowodowało całkiem spore wzrosty zarówno na akcjach, jak i obligacjach. Globalna płynność (definiowana jako suma dodruku pieniądza przez główne banki centralne i salda zmian rezerw walutowych krajów emerging markets) w czerwcu była już na poziomie najwyższym od 3 lat. Przy ciągle dużym dodruku pieniądza przez ECB i Bank of Japan, kluczem do tak dużego wzrostu globalnej płynności okazały się rezerwy walutowe krajów emerging markets, a de facto zatrzymanie ich spadku, które miało miejsce już w marcu i kwietniu br.

Ten obraz wysokiej globalnej płynności może zostać zaburzony przez powrót FED-u do podwyżek stóp procentowych. Czy do tego dojdzie, to już inna kwestia, ale zakładając przyspieszenie gospodarki USA w drugim półroczu 2016 (PKB w Q3 ma szansę wzrosnąć ponad 3%, dla porównania w Q2 było to jedynie 1,2%), wybory w USA (w grudniu br. będzie już po wyborach), oraz że rynki nie zrobią istotnej korekty w dół, wtedy FED mógłby się odważyć na podwyżkę w grudniu br., albo w Q1 w 2017 roku. Oczywiście sama „gra” rynków na taki scenariusz może spowodować wzrost dolara już wcześniej, a to z pewnością mogłoby spowodować presję na dalszy spadek rezerw walutowych krajów emerging markets (głównie Chin, które posiadają około 30% wszystkich rezerw), spadek globalnej płynności i w konsekwencji korektę na rynkach akcji i obligacji. W tym ogólnym kontekście korekta na rynkach w następnych 2-3 kwartałach może okazać się jednym z możliwych scenariuszy.

W takich czasach szczególnie polecamy nasze fundusze dłużne oraz fundusze absolutnej stopy zwrotu, które mogą inwestować w akcje.

Oferta funduszy dłużnych IPOPEMA jest zróżnicowana. IPOPEMA Dłużny (+4,48% od początku 2016 roku do 24.08.2016), to fundusz benchmarkowy obligacji skarbowych. Polityka funduszu IPOPEMA Obligacji (+2,87% od początku 2016 roku do 24.08.2016) ma charakter bardziej uniwersalny – to fundusz bez benchmarku, absolutnej stopy zwrotu, który inwestuje zarówno w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, jak i obligacje korporacyjne oraz w depozyty. Nabywcy jednostek subfunduszu IPOPEMA Dłużny, to inwestorzy ostrożni, z awersją do ryzyka niewypłacalności emitentów, akceptujący czasowe wahania ceny jednostki. Inwestorzy oczekujący powtarzalnych stóp zwrotu powyżej stawek depozytów bankowych niezależnie od sytuacji na rynku powinni zainteresować się ofertą funduszu IPOPEMA Obligacji, który poszukuje dodatkowych stóp zwrotu w ofercie obligacji korporacyjnych, głównie z ratingiem na poziomie inwestycyjnym.

Z funduszy akcyjnych absolutnej stopy zwrotu oferujemy IPOPEMA Opportunity FIZ (+3,25% od początku 2016 roku do 29.07.2016), oraz IPOPEMA Makro Alokacji (+1,05% od początku 2016 roku do 24.08.2016). Oba fundusze są zarządzane w formule absolutnej stopy zwrotu, przy czym w funduszu IPOPEMA Makro Alokacji poziom akcji nie może przekroczyć 40%, natomiast fundusz IPOPEMA Opportunity FIZ w wybranych momentach czasu (głównie po większych spadkach cen akcji) może mieć nawet do 100% ulokowane w akcjach. Celem obu funduszy jest dostarczanie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od sytuacji na rynku.

ipopema absolutnej stopy zwrotuWykres 1. Zmiany wybranych indeksów akcji i obligacji od Brexitu (23.06.2016 = 0%).

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Ipopema TFI.

Nota prawna: Niniejsza treść służy wyłącznie celom informacyjnym, nie stanowi rekomendacji czy doradztwa inwestycyjnego i nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Wszelkie informacje dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej co do przyszłości, stanowią odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań zarządzającego na moment sporządzenia niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą one ulec wielokrotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach finansowych. W skrajnym przypadku może to oznaczać, że oczekiwania te mogą ulec zmianie, także zanim niniejszy dokument dotrze do jego adresata. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000278264, NIP 108-000-30-69, kapitał zakładowy 10.599.441 zł w całości opłacony. IPOPEMA TFI posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Organem nadzoru dla IPOPEMA TFI jest Komisja Nadzoru Finansowego.