EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Zastrzeżenia Prawne

Informacje dotyczące F-Trust S.A.

F-Trust Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem rejestrowym w Poznaniu (61-888), przy ul. Półwiejskiej 32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000397407, posiadająca NIP: 1080011502, REGON: 145817467, a także kapitał zakładowy w wysokości 106.400,00 zł (opłacony w całości). Dane kontaktowe: Poznań (61-888), ul. Półwiejska 32, nr tel./fax: +48 61 855 44 11, adres e-mail: f-trust@f-trust.pl.

F-Trust S.A. oświadcza, iż pełni funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A., a także prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych.

Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust S.A.

Wszelkie materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej stanowią własność F-Trust S.A. i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych, bądź rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715). Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Materiały zamieszczone na stronie internetowej F-Trust S.A. nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.

Wszelkie komentarze i analizy zawarte na stronie internetowej F-Trust S.A. stanowią wyraz poglądów ich autorów oraz zostały oparte na stanie wiedzy aktualnym w dniu ich sporządzenia. Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości.

F-Trust S.A. czasowo dokonuje aktualizacji materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej i zapewnia, iż dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w nich informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej zostały przygotowane także na podstawie informacji z publicznie dostępnych źródeł. Z uwagi na powyższe, F-Trust S.A. nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez jego partnerów, w szczególności za treści zamieszczane na stronach internetowych, do których linki znajdują się na niniejszej stronie internetowej.

Informacje dotyczące adresatów treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust S.A.

Wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej F-Trust S.A. są adresowane wyłącznie do podmiotów zamieszkałych albo mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty posiadające miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska powinny skontaktować się ze swoim zawodowym doradcą przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z produktami i usługami, do których odnoszą się materiały inkorporowane na stronie internetowej F-Trust S.A.

Informacje dotyczące ryzyka.

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Ryzyko wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust, w szczególności ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik niniejszej strony internetowej.

Informacje dotyczące praw własności intelektualnej.

Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do niniejszego opracowania jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.