EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

ZASADY KONKURSU – “Noworoczne postanowienia”

 1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie “Jakie jest Twoje postanowienie noworoczne, związane z oszczędzaniem?” zamieszczonego na stronie F-Trust S.A. w serwisie Facebook
 2. Komentarze należy zamieszczać na fanpage F-Trust S.A. pod postem na temat konkursu z dnia 02.01.2018 r., najpóźniej do dnia 8 stycznia 2018 roku, do godziny 12:00
 3. Każdy uczestnik może zamieścić tylko jeden komentarz.
 4. Komentarze muszą być zgodne z tematem konkursu: noworocznymi postanowieniami na temat oszczędzania pieniędzy.
 5. Komentarze nie mogą zawierać treści powszechnie uważanych za wulgarne, obraźliwe, a także treści sprzecznych z prawem i z zasadami współżycia społecznego. Komentarze nie mogą zawierać także treści naruszających prawa innych osób. Komentarze nie mogą zawierać rekomendacji inwestycyjnych.
 6. Treści, o których mowa w pkt powyżej będą niezwłocznie usuwane przez F-Trust S.A.
 7. Zamieszczając komentarz uczestnik udziela F-Trust S.A. nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z utworu zamieszczonego w komentarzu, a także do wykonywania w stosunku do tego utworu praw zależnych. Licencja, o której mowa w zdaniu powyżej obejmuje publikowanie i udostępnianie utworu przez F-Trust S.A. w sieci Internet, w szczególności na fanpagu F-Trust S.A., jak również na stronie internetowej pod adresem domeny www.f-trust.pl, a także na jej podstronach.
 8. Uczestnicy zamieszczający komentarze oświadczają, że przysługują im wszelkie i wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów zawartych w tych komentarzach.
 9. Uczestnicy zwolnią F-Trust S.A. od odpowiedzialności w razie gdy oświadczenie, o którym mowa w pkt powyżej okaże się niezgodne ze stanem faktycznym, w szczególności w razie wystąpienia z roszczeniem przeciwko F-Trust S.A. przez jakikolwiek podmiot trzeci.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 8 stycznia 2018 roku o godzinie 14.00 na fanpage F-Trust S.A.
 11. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w następujący sposób: zwycięży 5 osób, których odpowiedzi zbiorą najwięcej polubień. W przypadku takiej samej liczby polubień, nagrodzony zostanie pomysł, który został zgłoszony pierwszy.
 12. Nagrodą w konkursie jest świnka skarbonka oraz książka “Finansowy ninja”.
 13. Nagrody zostaną przekazane laureatom przesyłką pocztową, w terminie 7 dni, na koszt F-Trust S.A.
 14. Wartość nagrody według szacunku F-Trust S.A. wynosi: 100 PLN.
 15. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie będące pracownikami bądź współpracownikami Grupy Caspar.
 16. F-Trust S.A. zwalnia serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony uczestników konkursu.
 17. F-Trust S.A. informuje, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 18. Organizatorem konkursu jest F-Trust S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-888) przy ul. Półwiejskiej 32, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000397407, NIP: 1080011502, Regon: 145817467, kapitał zakładowy w wysokości 103.000 zł, opłacony w całości.
 19. F-Trust S.A. będzie gromadził dane uczestników konkursu w celu wyłonienia laureatów oraz doręczenia im nagród, na co niniejszym uczestnicy wyrażają zgodę poprzez opublikowanie komentarza na fanpagu F-Trust S.A.
 20. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest F-Trust S.A. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych przez administratora danych osobowych, ich poprawiania, a także zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 21. W celu wyłonienia laureatów F-Trust S.A. będzie gromadził dane osobowe w postaci imion, nazwisk lub pseudonimów uczestników konkursu. W celu doręczenia nagród F-Trust S.A. będzie gromadził także informacje o adresie korespondencyjnym laureatów.
 22. Dane osobowe będą udostępniane F-Trust S.A. przez uczestników.
 23. Dane osobowe nie będą przekazywane przez F-Trust S.A. jakimkolwiek podmiotom trzecim. Dane osobowe uczestników, o których mowa wyżej, z wyjątkiem ich adresu korespondencyjnego, mogą być udostępnione na fanpagu F-Trust S.A. przez administratora danych.
 24. F-Trust S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktu z uczestnikami konkursu z wykorzystaniem kanałów komunikacyjnych udostępnianych przez Facebook.
 25. Niniejszy regulamin wchodzi w dniu opublikowania informacji o konkursie na fanpage F-Trust S.A.
 26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się powszechnie wiążące przepisy prawa polskiego.