EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Caspar Asset Management – wyniki zarządzania strategiami

Wyniki zarządzania na dzień 31.01.2019 r.: Strategia inwestycyjna  3m  6m  1r  2l  3l  5l YTD
Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy
0.82% -3.70% -10.12% 2.39% 21.88% 29.07% 5.71%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 4.04% -2.43% -13.27% 6.76% 22.12% 28.61% 6.29%
Strategia Zrównoważona Środkowej
i Wschodniej Europy
0.47% -2.20% -5.36% 3.81% 13.74% 19.59% 2.84%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 2.45% -0.69% -5.88% 5.88% 13.40% 15.84% 3.15%
Strategia Akcji Spółek
Strefy Euro
-2.43% -13.09% -13.71% 17.34% 40.58% 9.31%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -2.01% -9.91% -7.22% 4.18% 12.11% 5.79%
Strategia Akcji
Skoncentrowanych
3.24% 1.37% 8.97% 46.53% 73.73% 10.71%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 3.56% -4.77% -13.35% -0.22% 12.62% 6.85%
Strategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych*
1.50% -0.29% 5.96%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -0.67% -1.23% 4.17%
Strategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych**
0.97% 0.69% 3.66%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -0.06% -0.15% 2.16%
Strategia Akcyjna
USA***
3.89% 4.50% 26.89% 11.05%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -2.21% -1.24% 8.71% 7.24%

* Wcześniej Specjalistyczna Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych.

** Wcześniej Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych.

*** Wcześniej Specjalistyczna Strategia Akcyjna USA


1 Stopy odniesienia (benchmark) dla poszczególnych Strategii:

Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy 25% WIG (Polska) + 25% M1DE (Niemcy) + 25% M1EF (MSCII Emerging Markets) + 15% ATXTR (Austria)+ 5% M1HU (Węgry) + M1CZ (Czechy). Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Strategia  Zrównoważona Środkowej i Wschodniej Europy 50% Benchmarku dla Strategii Akcyjnej Środkowej i Wschodniej Europy oraz 50% z Benchmarku opartego o miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, przy czym: a) wskaźnik ten stosowany jest z dwumiesięcznym opóźnieniem, tj. w odniesieniu do danego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy o Zarządzanie stosowany jest wskaźnik z miesiąca kalendarzowego przypadającego na dwa miesiące przed danym miesiącem obowiązywania Umowy; b) na potrzeby obliczenia ww. Benchmarku opartego o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych stosuje się interpolację liniową tego wskaźnika; c) w przypadku zaprzestania publikowania przez Główny Urząd Statystyczny powyższego wskaźnika, zastępuje się go odpowiednio średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez ten urząd. Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM) Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Strategia Akcji Skoncentrowanych 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Strategia Akcyjna USA MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS) Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Zastrzeżenie: Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.

Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.