X

JAK MOŻESZ NABYĆ FUNDUSZ?

CHCESZ SIĘ SPOTKAĆ Z NASZYM FACHOWCEM?

Wypełnij wniosek, oddzwonimy bardzo szybko:

Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERNECJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Więcej

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

WięcejSzybkie wyszukiwanie funduszy:IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

WięcejUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

A A A

IPOPEMA SFIO Emerytura Plus Kat. B

KUP

Wartość jednostki:
135.2 PLN
data wyceny: 2017-08-16

Stopa zwrotu:

1 tydz

: -0.16%

OPIS FUNDUSZU

Głównym składnikiem lokat Subfunduszu są Instrumenty dłużne, w tym w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Dobór lokat dla tej części aktywów ma na celu osiągnięcie możliwie wysokiejstopy zwrotu w średnim i długim horyzoncie czasowym, przy minimalizacji ryzyka niewypłacalności emitenta. Do 25% wartości aktywów Subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty RynkuPieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.Od 20% do 40% wartości Aktywów Subfunduszu będzie lokowane Instrumenty udziałowe, w tym w szczególności akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce.Do 34% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych.Subfundusz utrzymuje także, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia swoich bieżących zobowiązań, część aktywów na rachunkachbankowych. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitałuSubfunduszu.

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 2015-03-02

Klasa aktywów: Akcyjne

Ryzyko: 4

Sektor: Małe i średnie spółki

Podział geo: Polska

Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN

Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN

Karta
informacyjna
funduszu

KUP