X

JAK MOŻESZ NABYĆ FUNDUSZ?

CHCESZ SIĘ SPOTKAĆ Z NASZYM FACHOWCEM?

Wypełnij wniosek, oddzwonimy bardzo szybko:

Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 1,2 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

Ipopema Dłużny B

KUP

Wartość jednostki:
121.09 PLN
data wyceny: 2021-05-06

Stopa zwrotu:

1 tydz

: 0%

Ipopema Dłużny B

OPIS FUNDUSZU

Subfundusz lokuje swoje środki głównie w dłużne papiery wartościowe, które będą stanowić nie mniej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu, z czego do 30 % wartości aktywów Subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, w tym do 20% wartości aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, inne niż posiadające rating inwestycyjny lub emitowane, gwarantowane lub poręczane przez podmioty z takim ratingiem. Subfundusz utrzymuje także, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia swoich bieżących zobowiązań, część aktywów na rachunkach bankowych. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu. Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym, wskazaniami wynikającymi z analizy obecnej i prognozowanej sytuacji makroekonomicznej, analizy ryzyka stopy procentowej, analizy ryzyka kredytowego emitentów oraz kryterium płynności. Dłużne papiery wartościowe są dobierane do portfela przede wszystkim w oparciu o ocenę ich dochodowości przy odpowiednim uwzględnieniu ryzyka.Subfundusz może także zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz nabywać inne aktywa szczegółowo wskazane w prospekcie informacyjnym IPOPEMA SFIO.

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 2015-06-19

Klasa aktywów: Dłużne

Ryzyko: 3

Sektor: Dłużne polskie skarbowe długoterminowe

Podział geo: Polska

Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN

Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN

Karta informacyjna funduszu Kluczowe informacje dla inwestorów Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego

KUP

Zobacz także:

Zapisz się do newslettera F-Trust aby otrzymywać aktualne raporty I analizy Inwestuj online z pomocą Platformy Funuduszy F-Trust Raport miesięczny F-Trust to drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca Newsletter F-Trust