EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Podsumowanie wyników klientów F-Trust SA w pierwszym kwartale 2016 roku

Trzy pierwsze miesiące 2016 roku zostaną z pewnością zapamiętane przez inwestorów jak okres niezwykle wysokiej zmienności, podczas, których, zachowanie większości indeksów, a także walut było niezwykle trudne do przewidzenia. Grudniowa podwyżka stóp procentowych przez FED, tak bardzo wówczas wyczekiwana okazała się zbyt wczesną i istotnie zaszkodziła rynkom. Co prawda mieliśmy do czynienia z odbiciami na rynku, aczkolwiek były to raczej przerwy w trwającej korekcie. Obecna retoryka FEDu, wskazuje na dużo bardziej gołębie stanowisko, co istotnie osłabiło amerykańskiego dolara i wsparło surowce oraz rynki wschodzące.

Średni wynik osiągnięty przez klientów F-Trust SA w pierwszym kwartale tego roku to -2,48%.Dla porównania indeks MSCI AC World stracił -3,91%. Pierwszy kwartał tego roku to przede wszystkim dominacja rozwiązań skupiających się na rynkach wschodzących, albowiem te korzystały ze spadku wartości USD najbardziej. Rynki rozwinięte zachowały się poniżej oczekiwań. Japonia w okresie 3 pierwszych miesięcy tego roku zanotowała jeden ze słabszych startów od lat, zaś rynki europejskie ucierpiały przede wszystkim ze względów politycznych, gdzie problem napływu uchodźców, ryzyka Brexitu, a także Grexitu nie został rozwiązany. Na tym tle pozytywnie zachował się rynek amerykański, który wykazał się dużą stabilnością, aczkolwiek istotne osłabienie dolara zaszkodziło końcowym wynikom funduszy akcji amerykańskich.

Podsumowując, początek roku był niezwykle trudny i wysoki poziom dywersyfikacji pomógł chronić kapitał, aczkolwiek nie był w stanie zapewnić zarobku. To co było przeszkodą w zarabianiu w I kwartale może jednakże dać okazję do zarobku. Umocnienie złotówki wobec twardych walut, zwłaszcza dolara amerykańskiego, z którym mieliśmy dotychczas do czynienia wydaje się w dłuższym okresie nieuzasadnione i powrót do mocniejszego USD, co być może da szanse na podniesienie potencjalnych stów zwrotu posiadaczom funduszy zagranicznych. Co ważne warto również zwrócić uwagę, na długofalowe stopy zwrotu, bo fundusze akcji w dłuższym horyzoncie czasowym częściej rosną niż spadają i dają okazję do zarobku. Przykładowo w okresie 3 letnim najpopularniejszy indeks obrazujący zachowanie akcji globalnych (MSCI AC World – w okresie od 31.03.2013 – do 31.03.2016) wzrósł, aż o 22,09%. Co więcej, zachowanie funduszy akcyjnych w marcu i obecnie w kwietniu wlewa coraz więcej nadziei w serca inwestorów, że powracamy do dobrego trendu wzrostowego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Metodologia przygotowywania zestawienia.

Niniejsze zestawienie zostało przygotowane na podstawie średniej ważonej stóp zwrotu osiągniętych przez wszystkich klientów F-Trust S.A. inwestujących w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych bądź w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych w pełnym okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. Waga przypisana stopom zwrotu poszczególnych klientów zależy od wartości zainwestowanych aktywów i jest proporcjonalna do tych wartości. Stopy zwrotu osiągane przez wszystkie fundusze inwestycyjne i fundusze zagraniczne dostępne w ofercie F-Trust S.A., w tym stopy zwrotu osiągane przez te fundusze w okresach 12-miesięcznych, dostępne są na stronach internetowych tych funduszy.

Informacje dotyczące treści.

Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.